• horrordisco
  • apatia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7154 c2bb 500
Barcelona
9213 3e2f 500
Reposted fromrisky risky viadogs dogs
7964 981f 500
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales
3710 23ba 500
Reposted fromonlypink onlypink viapozdrawiam pozdrawiam
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
via instagram.com/mountain.stories
7257 2223
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamarlylee marlylee
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viamarlylee marlylee
Eltz Castle, Wierschem, Germany
Reposted fromciarka ciarka
5888 13d4 500
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg vianoisetales noisetales
5678 22c7
3110 2671
Reposted frompanikea panikea viakoloryzacja koloryzacja
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viakoloryzacja koloryzacja
9822 5a7e
Reposted fromnazarena nazarena vianoisetales noisetales
6200 64d7 500
Reposted fromkoloryzacja koloryzacja
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguniaaaaaa guniaaaaaa
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaguniaaaaaa guniaaaaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl